Film: “Barnets stemme”

Barnets stemme (norsk, 2015)
I foreldretvister ved domstolen

Barnets rett til medbestemmelse er regulert i barneloven §31 og i FNs barnekonvensjon artikkel 12. Slik barneloven §31 er utformet, gir den barnet rett til å få informasjon og til å uttale seg i forbindelse med alle rettsavgjørelser om deres personlige forhold fra det har fylt syv år. Også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal få informasjon og høres. Dette setter økt fokus på hvor viktig det er at barnets synspunkter kommer frem på en måte som er både juridisk og barnefaglig forsvarlig. Hensynet til barnets beste skal alltid være avgjørende for gjennomføring av foreldretvisten, også ved gjennomføring av samtalen med barnet.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og sakkyndige. Planlagt læringsutbytte er å skape forståelse for at samtalen med barnet er viktig for sakens opplysning, og at de som snakker med barn i foreldretvister skal heve egen kompetanse og oppnå større trygghet i rollen.

DVD Barnets stemme 2

Lengde: 35 min
Domstoladministrasjonen

Til filmen følger et ressurshefte med ulike tema til refleksjon og diskusjon knyttet til behandlingen av foreldretvister.